Právne služby

Komplexné právne služby

Poskytujeme komplexné právne služby fyzickým aj právnickým osobám. Zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Právne služby poskytujeme predovšetkým v nasledovných právnych odvetviach. 

Občianske právo

 • Zmluvná agenda - vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
 • Právo nehnuteľností - kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie zmluvy a pod., vecné bremená, predkupné a záložné práva
 • Vymáhanie pohľadávok - zastupovanie klientov v mimosúdnom, súdnom, exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody
 • Uplatňovanie nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • Dedičské právo a zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní a pri mimosúdnom riešení sporov

Obchodné právo

 • Právo obchodných spoločností - zakladanie, zmena a zrušenie všetkých druhov obchodných spoločností a družstiev, zmeny v obchodnom alebo živnostenskom registri
 • Splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností 
 • Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra
 • Zmluvná agenda (Záväzkové právo) - vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie podľa obchodného práva
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klientov pred obchodným registrom, živnostenským registrom, Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní,  vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, opravných prostriedkov a pod.

Rodinné právo

 • Zastupovanie klientov v rozvodovom konaní a v sporoch o výživné
 • Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Konanie o nariadenie neodkladného opatrenia
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní

Pracovné právo

 • Zmluvná agenda - vypracovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd a ostatných dokumentov súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch v súdnom konaní - neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody, náhrada mzdy a pod.

Konkurz a reštrukturalizácia

 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
 • Vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a povolenia reštrukturalizácie
 • Zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Správne právo

 • Zastupovanie klientov v správnom konaní - zastupovanie pred stavebným úradom, daňovým úradom, v katastrálnom konaní a pred inými orgánmi a organizáciami
 • Vypracovanie podaní a opravných prostriedkov

 Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás.