O advokátke

Mgr. Josipa Beladič získala právnické vzdelanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v roku 2014. 

Po skončení štúdia vykonávala prax advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii VRBA & PARTNERS s.r.o. Počas svojej praxe sa zameriavala najmä, no nie však výlučne na občianske a obchodné právo, vrátane procesného práva so zameraním na vymáhanie pohľadávok a právo obchodných spoločností. 

V roku 2021 úspešne absolvovala advokátsku skúšku. V súčasnosti je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8468.